Technologia

Technologia Biorol

Technologia Biorol, to proces służący do wytwarzania z odpadów produktu będącego nawozem naturalnym o nazwie Biorol. Proces prowadzony jest innowacyjną metodą jednoczesnego przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i popiołów powstałych ze spalania biomasy.

Instalacja do przetwarzania odpadów ma wydajności do1 Mg/h i produktywność bionawozu od 150-400 kg/h.
Uzyskany produkt Biorol jest  nawozem organicznym bądź organiczno-mineralnym.

Nawóz Biorol ma postać granul, o wymiarach od 2-6 mmm, wilgotność poniżej 15%.

 

Substratami Technologii Biorol są:

– ustabilizowane osady komunalne, które cechują się wysoką zawartością związków organicznych oraz nawozowych jak związki azotu, fosforu i potasu;
– popioły ze spalania biomasy, o wysokiej zawartości tlenku wapnia oraz związków magnezu, fosforu i potasu, o znacznej zawartości związków mineralnych oraz posiadające silne właściwości odkwaszające.

Technologia pozwala na przetwarzanie odpadów o zmiennej morfologii, gdyż opracowany został program dozowania ilościowego substratów, przy uwzględnieniu cech jakościowych.

Wdrożenie Technologii Biorol w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady, czy zajmujących się zagospodarowaniem odpadów jest wyłącznie źródłem dochodu, co znacząco wpływa na koszty związane z inwestycją w Technologię Biorol.

 

Linia Technologiczna składa się z następujących modułów:

  1. Przygotowania mieszanki do suszenia wraz z magazynami na surowce i przesyłem,
  2. Suszenia standaryzowanej mieszanki odpadów;
  3. Konfekcji produktu końcowego – bionawozu,
  4. Oczyszczania gazów i pyłów z procesu suszenia i zasilania suszarni,
  5. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki
Technologia Biorol Technologia Biorol Technologia Biorol

 

Technologia Biorol umożliwia przetwarzanie osadów komunalnych i biopopiołów w pełnowartościowe nawozy organiczne, organiczno-mineralne lub środki poprawiające właściwości gleby, z jednoczesną eliminacją zanieczyszczeń i ograniczeniem zagrożenia dla środowiska naturalnego, zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

 

Technologia Biorol Technologia Biorol Technologia Biorol

 

 Zastosowanie Technologii Biorol

Odbiorcami naszej instalacji są oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, oraz podmioty, których główna działalność gospodarcza związana jest z zagospodarowaniem odpadów. Wśród nabywców instalacji mogą również znaleźć się firmy zainteresowane wysokoefektywną, niskonakładową, innowacyjną technologią przetwarzania odpadów w celu wytwarzania certyfikowanego produktu rolnego przeznaczonego do obrotu handlowego.

 

Wdrożenie Instalacji Technologii Biorol umożliwia Inwestorowi pozyskanie przychodów z kilku źródeł:

– z przetwarzania osadów ściekowych,
– z przetwarzania biopopiołów,
– ze sprzedaży nawozu organicznego bądź organiczno- mineralnego.

Wytwórcy odpadów – osadów, popiołów czy składujący odpady nie ponoszą opłat z tytułu kaucji gwarancyjnej za magazynowane odpady oraz opłat za korzystanie za środowiska.

Tym samym wdrożenie naszej Technologii Biorol w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady czy zajmujących się zagospodarowaniem odpadów jest wyłącznie źródłem dochodu, co znacząco wpływa na koszty związane z inwestycją w Technologię Biorol.

Zalety, przewaga i innowacyjność Technologii Biorol

Przetwarzanie osadów ściekowych w nawozy organiczne, nawozy organiczno-mineralne, komposty czy środki wspomagające rozwój roślin, to rozwiązania technologiczne proponowane i stosowane już na polskim rynku. Obecnie stosowane technologie nie przewidują jednoczesnego przetwarzania osadów ściekowych wraz z popiołami, pochodzącymi ze spalania biomasy. Żadna technologia do tej pory nie zakładała wykorzystania biopopiołów w procesie wytwarzania nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych. Czynnik ten decyduje o innowacyjności Technologii Biorol.

Jest wiele nawozów wytwarzanych z osadów ściekowych zmieszanych z popiołami powstającymi ze spalania węgla kamiennego czy brunatnego. Poprawiają one właściwości gleby, jednak charakteryzują się mniejszą zawartością składników nawozowych, często są zanieczyszczone głównie metalami ciężkimi i nie mają tak silnych właściwości odkwaszających glebę.

Drugim czynnikiem decydującym o innowacji Technologii Biorol, jest innowacyjna konstrukcja suszarni, stosowanej w procesie suszenia mieszanki odpadów, która pozwala przetwarzać osady, trudne do obróbki technologicznie z względu na tzw. „fazę kleistą” wysoki stopień uwodnienia.

 

Technologia Biorol cechuje się następującymi zaletami:–  Kompaktowość Instalacji umożliwia jej budowę przedsiębiorstwom, które dysponują małą powierzchnią terenu;
–  Utrata statusu odpadu osadów ściekowych i popiołów podczas jednego procesu, eliminuje koszty zagospodarowania odpadu, bądź jego magazynowania;
– Ekonomiczny proces jednoczesnego przetworzenia odpadów, nie wymagający dodatkowego uzupełnienia składu pierwiastkowego mieszanki nawozowej, przyczynia się do większej rentowności sprzedaży gotowego produktu;
– Rozwiązanie konstrukcyjne suszarni, zwiększa efektywność, wydajność urządzenia oraz zmniejsza koszty energetyczne procesu;
– Energooszczędność pozwala obniżyć koszty suszenia mieszanki odpadów. Podczas procesu m.in. wykorzystywana jest reakcja egzotermiczna ze związkami wapnia obecnymi w popiołach Jest to element obniżający zapotrzebowanie na energię, konieczną do zmniejszenia wilgotności mieszanki;
– Mniejsze koszty ponoszone w związku z obsługą urządzeń oraz koszty błędów pracy ludzkiej w stosunku do technologii niezautomatyzowanych. Instalacja Technologii Biorol umożliwia dozowanie ilościowe obu odpadów, z uwzględnieniem ich cech jakościowych;
– Instalacja Technologii Biorol zmniejsza koszty ogrzewania hali produkcyjnej poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego;
– Bionawóz Biorol, czyli produkt wynikowy Technologii Biorol, jest gotowym nawozem, poprawiającym strukturę gleby, odkwaszającym glebę, poprawiającym pobieranie mikro i makroelementów przez rośliny. Jest nawozem hydrofobowym, co daje możliwość jego przechowywania w okresie zimowym;
– Produkt w postaci wytwarzanego nawozu naturalnego stanowi dodatkowe źródło dochodu, nie generując kosztów, gdyż następuje utrata statusu odpadu, przez co zwalnia przedsiębiorcę z obowiązków wynikających z ustawy o odpadach;
– Łatwość obsługi instalacji z poziomu biochemicznego i technicznego;
– Technologia Biorol pracuje jako linia ciągła, w miejscu w którym powstają odpady, a bliskość jej osadzenia umożliwia obniżenie kosztów inwestycji, ponieważ jednocześnie zachodzi proces utylizacyjny odpadów poprzez ich odzysk.

Pracę instalacji Technologii Biorol można zobaczyć na naszym kanale YouTube

 

Bezpieczna – Kontrolowana – Zoptymalizowana
Technologia Biorol

W Technologii Biorol wystandaryzowany został skład mieszanki odpadów do procesu, pod kątem najlepszych cech jakościowych otrzymywanego nawozu naturalnego Biorol. Dla Technologii Biorol opracowany został program dozowania ilościowego odpadów do procesu przy zmiennej morfologii surowców wsadowych. Cały proces jest monitorowany pod kątem parametrów procesowych jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność mieszanki, produktu, wielkość ziaren granulatu oraz wydajność. Ze względów bezpieczeństwa medium grzewcze instalacji nie styka się bezpośrednio z materiałem suszonym. Niewątpliwą zaletą Technologii Biorol jest innowacyjna konstrukcja suszarni. Rozwiązanie w postaci specjalnych konstrukcji łopat wewnątrz suszarni przeciwdziała „fazie kleistej”, podczas procesu suszenia mieszanki osadów i popiołów. Zastosowane rozwiązanie obniża zapotrzebowanie energii cieplnej podczas redukcji uwodnienia mieszanki. Konstrukcja suszarni jest hermetyzowana, co minimalizuje gromadzenie pyłów na elementach wyposażenia hali lub urządzeniach technologicznych i zapobiega uciążliwości odorowej. Granulowanie wytwarzanego nawozu Biorol umożliwia bezpieczny transport, składowanie i łatwe kontrolowanie jego aplikacji do gleby.

Deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dotycząca stosowania technologii jednoczesnego przetwarzania osadów i biopopiołów.