Usługi

Nasza oferta

 • Sporządzanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wykonanie raportu środowiskowego
  wraz z oceną oddziaływania na środowisko ( jeżeli taka będzie wymagana),
  a także procedowanie w postępowaniu administracyjnym uzyskiwania decyzji środowiskowej
  planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
 • Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
 • Wykonawstwo, montaż, uruchomienie Instalacji Technologii Biorol
 • Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i pozwoleń.
 • Szkolenia, consulting
 • Doradztwo środowiskowe
 • Wykonanie biznesplanu przedsięwzięcia
 • Pomoc przy pozyskiwaniu środków na inwestycję