Dotacje

Ekotechnologie s.c. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01 – 00 – 1505/19 – 00 podpisaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt pn. ” Opracowanie technologii wytwarzania nawozu z przemysłowych osadów ściekowych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2022, działanie 1.1 „projekty B+R przedsiębiorstw”.

Realizację projektu  rozpoczęto od 01.07.2020r., a jego zakończenie zaplanowano do 31.05.2023r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 363 025,00 zł.

Osiągnięty został cel projektu polegający na opracowaniu w skali technicznej i osiągnięciu gotowości wdrożeniowej zbadanej technologii termicznego przetwarzania przemysłowych osadów ściekowych pochodzących z przemysłowych oczyszczalni ścieków z dodatkiem biopopiołów, której produktem końcowym jest nawóz organiczny. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych wytworzona została linia badawcza o mocy przerobowej do 1,3 Mg/h odpadów oraz finalnie uzyskano technologię gotową do wdrożenia o wydajności produkcyjnej nawozu 0,42 Mg/h.

W ramach zrealizowanych po sobie dwóch zadań obejmujących badania przemysłowe uzyskano różne receptury i skład nawozów z różnych odpadów w zależności od ich przeznaczenia, dobrano optymalne wytyczne konstrukcyjne, które umożliwiły opracowanie projektu technicznego linii badawczej i ostateczne jej skonstruowanie w ramach wykonanego zadania trzeciego. Z kolei w zadaniu czwartym w ramach wykonanych prac rozwojowych osiągnięto zakładane parametry technologiczne zbudowanej linii technologicznej. Wykonane usługi zewnętrzne w ramach badań przemysłowych pozwoliły na obniżenie emisyjności procesowej na każdym etapie produkcji nawozów z odpadów.

Obecnie w końcowej fazie realizacji projektu prowadzone są prace przedwdrożeniowe, związane z certyfikowaniem produktu końcowego, czy też ochroną praw własności przemysłowej.

Technologia Biorol jest gotowa do wdrożenia, a jej docelową grupą odbiorców są zakłady zajmujące się zagospodarowywaniem osadów przemysłowych i popiołów, wytwórcy tych odpadów oraz producenci nawozów z odpadów.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w programie Innowacje dla Środowiska, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie zwrotne z premią innowacyjną na wdrożenie projektu.

Poniżej link do dokumentów naboru:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/innowacje-dla-srodowiska

Dla zainteresowanych również informacja o szkoleniu w tym zakresie, które odbędzie się 1 lutego 2023:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ruszamy-z-naborem-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-innowacje-dla-srodowiska