Wymogi prawne

Ustawy i rozporządzenia prawne dotyczące zarządzania gospodarką odpadową istotne dla decyzji wdrożenia Technologii Biorol.

Technologia Biorol spełnia następujące wymogi prawne

1/Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz.U. z 2013 r. nr 0, poz. 38.) informuje, iż ze względu na wysoką wartość opałową osadów, wynoszącą od 7 do 15 MJ/kg s.m.  wyklucza się możliwość ich deponowania na składowisku od 2 stycznia 2016 roku;

Technologia Biorol zagospodarowuje odpady, które nie mogą być deponowane na składowisku.

2/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132, określające sposób rozprowadzania osadów na powierzchni gleby, w ilości maksymalnej 3Mg/ha jak i również mówiące o ograniczeniach, głównie w zakresie zawartości metali ciężkich w składzie osadów,

Obecne wymogi prawne i ograniczenia utrudniają rozprowadzanie osadów na powierzchni gleby, w przeciwieństwie do technologii Biorol, w której osady mogą być wykorzystane do produkcji nawozu naturalnego Biorol 

3/Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz.U. z 2015 poz. 257,

W przypadku przetwarzania osadów komunalnych w technologii Biorol w gotowy produkt- nawóz naturalny Biorol, który może być wprowadzony na rynek, wytwórca zwolniony jest z wykonywania badań gruntów, szukania wykwalifikowanych odbiorców, wyliczania dawek osadów możliwych do zastosowania na danym na obszarze, co wpływa na poprawę wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa.

4/Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, kwalifikuje m.in. komunalne osady ściekowe, które do tej pory nie miały statusu biomasy, jako frakcje biodegradowalne, rozliczane w energii wytwarzanej z Odnawialnych Źródeł Energii w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów

W związku z tym, iż technologia Biorol jest procesem termicznym osady komunalne w części biodegradowalnej mogą być rozliczane w energii OZE

5/Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2015.625)

6/Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2008 substancji odżywczych.119.765 z późn. zm.) szczegółowo określa wymogi zawartości składu w poszczególnych rodzajach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,

 Wytwarzany w technologii Biorol nawóz naturalny Biorol  spełnia kryteria jakościowe dla nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych przeznaczonych do obrotu handlowego.

Rozporządzenie szczegółowo określa wymagania dotyczące zawartości zanieczyszczeń, składników mineralnych w poszczególnych rodzajach nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. Ponadto określa kryteria dotyczące nawozów organicznych (kompostów) organiczno-mineralnych, takich jak Biorol, oraz nieorganicznych.

Istotnym w rozporządzeniu jest:

Punkt 14.1, określa dopuszczalną wartość zanieczyszczeń w organicznych i organiczno-mineralnych nawozach oraz środkach wspomagających uprawę roślin.

Nie może ona przekraczać w przypadku: chromu (Cr) – 100 mg, kadmu (Cd) – 5 mg, niklu (Ni) – 60 mg, ołowiu (Pb) – 140 mg, rtęci (Hg) – 2 mg – na kg suchej masy nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin.

Punkt 14.2 mówi, że w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin niedopuszczalne jest występowanie żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., i Toxocara sp. oraz bakterii rodzaju Salmonella.

W paragrafie 15 w punkcie 3 jest napisane, że nawozy organiczno-mineralne w postaci stałej powinny zawierać co najmniej 20% substancji organicznej w przeliczeniu na sucha masę, w przypadku deklarowania w nich azotu, fosforu lub potasu (albo ich sumy) zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż: 1% (m/m) azotu całkowitego (N); 0,5% (m/m) fosforu w przeliczeniu na P2O5 ; 1% (m/m) potasu w przeliczeniu na K2O.

Z kolei punkt 5 tego samego paragrafu, określa podobne wymagania dla nawozów organicznych, które powinny zawierać co najmniej 30% substancji organicznej w przeliczeniu na suchą masę, a zawartość poszczególnych składników nie może być mniejsza niż: 0,3% (m/m) azotu całkowitego (N); 0,2% (m/m) fosforu w przeliczeniu na P2O5 ; 0,2% (m/m) potasu w przeliczeniu na K2O.

Nawozy organiczno-mineralne wprowadza się do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa RP lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju UE, jeśli nawóz spełnia polskie kryteria odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń, takie jak posiada Bionawóz Biorol.