Artykuły

Nowatorski pomysł na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Dotacja z NFOŚiGW wesprze nowoczesne rozwiązanie z zakresu recyklingu plastiku

Co zrobić z odpadami polimerowymi- odpowie novum technologiczne

Przedsięwzięcie badawcze firmy Ekotechnologie S.C. Bożena Chmielina Jarosław Kondrat pn. Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW. Opracowywane rozwiązanie oprócz wniesienia ww. zasadniczego efektu ma być jednocześnie bezodpadowe – nie będzie generować ścieków, odcieków, odpadów stałych, a wszelkie pozostałości procesowe będą zawracane do ponownego wykorzystania

Nowatorski pomysł na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Nowatorski pomysł na przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Dotacja przyznana dla projektu ze środków krajowych z Programu Priorytetowego SOKÓŁ- Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, wyniesie ponad 840 tys. zł. (koszt całkowity projektu sięgnie około miliona zł).

Głównym celem beneficjenta będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które pozwolą na wytworzenie prototypu innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych. W ramach prac badawczo- rozwojowych (B+R) zostanie zbudowany model wzorcowy oraz nastąpi sprawdzenie go w warunkach rzeczywistych.

Nowe rozwiązanie ma umożliwiać przetworzenie w skali przemysłowej wymieszanych i zanieczyszczonych odpadów polimerowych wraz z wykorzystaniem innowacyjnego procesu związanego z dodaniem do mieszaniny plastiku – przetworzonego oleju jadalnego. Technologia ma umożliwiać przetwarzanie odpadów w sposób pozwalający uzyskać jednolitą strukturę materiałową, która poddawać się będzie dowolnemu formowaniu. Proces nie będzie wymagał fazy czyszczenia materiału odpadowego, co pozwoli uniknąć generowania ścieków. Jednocześnie rozwiązanie charakteryzować się będzie niskim poziomem emisji gazów.

Planowana do opracowania technologia o nazwie BIOPLAST rozwiązuje problem z zagospodarowywaniem odpadów z tworzyw sztucznych, w tym szczególnie odpadów o kaloryczności większej niż 18 MJ/kg. Pozwoli na przetwarzanie odpadów zanieczyszczonych, niejednorodnych, wielomateriałowych i wielowarstwowych. Dodatkowo technologia umożliwi zmniejszanie objętości odpadów polimerowych w przypadku konieczności ich magazynowania. W procesie następuje zmniejszenie objętości przetwarzanych odpadów o 4,59 razy.  Metoda pozwoli również na produkcję wyrobów, które znajdą zastosowanie m.in. w: zabudowie elementów ogrodowych, zabudowie terenów przemysłowych, utwardzeniu nawierzchni lub budowie ogrodzeń lub ekranów dźwiękochłonnych.

Najważniejszymi innowacyjnymi elementami procesu są: jednoczesność przetwarzania różnych odpadów (polimerów), które w normalnych warunkach przetwarzania za pomocą metody wytłaczania czy wtrysku nie uzyskałyby wzajemnej adhezji oraz zagospodarowywanie w jednym procesie dwóch typów odpadów (zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych i zużytych olejów jadalnych – w tym wykorzystanie właściwości olejów do zwiększenia efektywności przetwarzania tworzyw). Nowatorskie  jest też zastosowanie w procesie technologicznym styropianu jako wsadu surowcowego (odpadu pochodzącego z budów, remontów i rozbiórek), który powoduje szybkie zamykanie zewnętrznej struktury produktu końcowego.

Technologia BIOPLAST się w realizację założeń krajowej Strategii na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, jak i Europejskiego Zielonego Ładu – szczególnie z zakresie planów na rzecz neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).