Artykuły

Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych

Udany debiut Technologii Biorol na Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych, organizowanej przez firmę Abrys Sp. zo.o. z Poznania w dniach 16-19 września 2019 roku. Podczas Konferencji naukowcy oraz praktycy szczegółowo omówili to bardzo ważne zagadnienie z branży ochrony środowiska. Odpowiadali na pytania nurtujące branżę wodno-kanalizacyjną.

Bez wątpienia osad ściekowy, który nie może być już składowany zmusza operatorów oczyszczalni do szukania sposobów zagospodarowania tego problematycznego odpadu. Na corocznej konferencji zebrali się naukowcy, praktycy oraz dostawcy technologii, aby omówić zagadnienia takie jak: potencjał osadów, możliwości ich zagospodarowania, ekonomia gospodarowania osadami w polskich realiach czy rynek podaży i popytu w zderzeniu z aktualnie obowiązującym prawem.

Zaprezentowane zostały różne technologie, w tym nasza innowacyjna Technologia Biorol przetwarzania osadów w produkt- nawóz organiczny Biorol. Dwa dni obrad oraz prezentacji doświadczeń i badań podsumowała nowa formuła dyskusji w postaci Ringu specjalistów z uczestnikami konferencji. Dyskusja toczyła się wokół tematu ” Najlepsze sposoby zagospodarowania osadów, jakie rozwiązania i dla kogo?” Firmę Ekotechnologię prezentowała pani Bożena Chmielina.

 

Jakie stanowisko zaprezentowała pani Bożena Chmielina podczas Ringu Ekspertów?

O metodzie przetworzenia osadów decydują głównie uwarunkowania lokalne, aspekty prawne, dostępne technologie czy sposoby i efekty stabilizacji osadów. Dla dużych miast i aglomeracji z udziałem przemysłu i zmiennej morfologii wytwarzanych osadów uzasadniona jest metoda termicznej utylizacji wraz z odzyskiem energii i ciepła. Z pewnością są to wysokonakładowe inwestycje, często oprotestowane, o dużych kosztach eksploatacyjnych i bezpowrotnej utracie azotu i związków biogennych. Potencjał osadów można również wykorzystać w średnich oczyszczalniach do wytwarzania biogazu, czy też w kompostowniach do wytwarzania kompostu. Wszystko zależy jednak od indywidualnych warunków w danej oczyszczalni i lokalnych, dlatego Technologia Biorol daje najlepsze możliwości zagospodarowania osadów. Instalacja może pracować jako niezależna, przetwarzając cały wolumen wytwarzanych osadów w oczyszczalni. Bez wątpienia może również być technologią uzupełniającą, w zagospodarowaniu odpadów powstałych w monospalarniach, biogazowniach czy kompostowniach.

Zalety Technologii Biorol to

  • Pełne i bezodpadowe zagospodarowanie odpadów. Zagospodarowanie odpadów w energooszczędny sposób, z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału osadów. Rolnicze i przyrodnicze wykorzystanie składników nawozowych i biogenów w wytwarzanym produkcie.

Niewątpliwie technologia jest bezpieczna, przyjazna dla środowiska. Wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego i jest technologią ekonomiczną. Utrata statusu odpadu poprzez wytwarzanie produktu handlowego, to niewątpliwy atut naszej technologii. W związku z nowelizacją ustawy o odpadach i restrykcyjnymi obowiązującymi od niedawna przepisami, a także oszczędności dla potencjalnych nabywców instalacji.

Konferencja zakończyła się wyjazdem studyjnym na dwie instalacje w Swarzewie i Gdyni.  Dla nas to wydarzenie zaowocowało zainteresowaniem uczestników i nawiązaniem ciekawych kontaktów.